1- پولک ماهی‌ها به تعدادشان افزوده نمی‌شود بلکه فقط سایز آن‌هایی که از قبل وجود داشتند افزایش می‌یابد 2- فرشته‌ماهی امپراتور  نر در یک گروه با 5 جنس ماده زندگی می‌کند و وقتی می‌میرد یکی از جنس‌های ماده تبدیل به جنس نر و رهبر گروه می‌شود 3- اسب دریایی نیز یک ماهی است و تنها […]

0