می 14, 2019

ارزشیابی خوراک ها به چند دلیل اهمیّت دارد.1- دانستن ارزش خوراک ها باعث می شود تا پرورش دهنده بتواند از خوراک ها در حد قابل قبول برای دامها استفاده نماید. 2- و نیز می­تواند در مزارع پرورشی محصولات مناسب کشت یا خریداری نماید. برای ارزیابی خوراک ها چند روش اندازه گیری وجود دارندکه شامل اندازه […]

0