آگوست 31, 2021

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻃﯿﻮر در مقاله”اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻃﯿﻮر” به بررسی این موضوع میپردازیم. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي اﻣﺮوزي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﺴـﺎس ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ […]

0
جولای 28, 2021

روش های تشخیص کتوز در میان آزمون ها و روش ها هیچ روشی بهتر از سنجش BHBA  برای تشخیص کتوز نیست ولی یک سری آزمون کنار گاوی هم وجود دارد که دارای هزینه کمتر ونتایج سریعتر هستند. 1- روش های ادراری کنار گاوی برای تشخیص کتوز درمانگاهی: جمع آوری ادرار در یک دوره زمانی خاص […]

0
جولای 4, 2021

کتوز چیست ؟   کتوز زمانی اتفاق می افتد که انرژی دریافتی کم باشد و چربی بعنوان منبع انرژی مصرف میشود.   موبیلیزه کردن چربی های بدن به اسیدهای چرب غیر استریفیه (NEFA) تبدیل شده و باعث افزایش سطح نیفا از 200میکرو اکی والان در هرلیترمیشود .   نیفا میتواند در سه مسیر مورد استفاده […]

0
ژوئن 30, 2021

غلظت مواد مغذی دان آماده مرغ گوشتی   مواد تشکیل دهنده غلظت مواد مغذی دان آماده مرغ گوشتی: ذرت ، کنجاله سویا ،گلوتن ذرت،گندم ، روغن گیاهی ، مکمل ویژه ویتامینه و معدنی مروارید دانه ، کولین کلراید ، متیونین، لیزین ، ترئونین ، کلسیم فسفات ، کربنات کلسیم ، آنزیم فیتاز،مولتی آنزیم ، نمک […]

0
0