به وبسایت شرکت یکتادام پرشین خوش امدید

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻃﯿﻮر

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻃﯿﻮر

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻃﯿﻮر

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻃﯿﻮر

در مقاله”اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻃﯿﻮر” به بررسی این موضوع میپردازیم. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي اﻣﺮوزي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﺴـﺎس ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻨﺶ زا در ﻃﯿﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺗـﻨﺶ ﺣﺮارﺗـﯽ ﺣﺎﺻـﻞ اﺛـﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ درﺟـﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا، رﻃﻮﺑﺖ، ﮔﺮﻣﺎي ﺗﺎﺑﺸﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار 19-22 درﺟﻪ و ﺑﺮاي ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ 18-22 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺟﻪ
ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﻃﯿﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﻣﺎ

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي اﻣﺮوزي ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺮارت ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آب ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﯿﻦ ﺗﺤﻤـﻞ ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ، و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان وراﺛﺖ ﭘﺬﯾﺮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺎدت ﭘﺬﯾﺮي ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ را ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﯿﺪ، ﻫـﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺷﺪ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗ ﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽﮔﺮدد.

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي (ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ و ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﻮراك)

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي (ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ و ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﻮراك) ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﺛﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ و ﺑﺎزده ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ دارد. ﺗﻌﺎدل اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ اﯾﺪه آل در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻀﻢ در ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺟﺬب در آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎﺗﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﮔﻠﻮﮐﻮ ﻧﺌﻮژﻧﺰ در زﻣﺎن ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎدل اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ، ﺑﺨﺼﻮص اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺣﺮارت و ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺧﻮراك در اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ دﻓﻊ ﻣﻮاد ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ در ﻣﺪﻓﻮع ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺠﻤﻊ آﻣﻮﻧﯿﺎك در ﻫﻮا و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاري روي ﻋﻤﻠﮑﺮد و راﺣﺘﯽ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺧﻮراك دﻫﯽ (ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ، ﺧﻮراك دﻫﯽ ﻣﺮﻃﻮب و ﭘﻠﺖ)

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺧﻮراك دﻫﯽ (ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ، ﺧﻮراك دﻫﯽ ﻣﺮﻃﻮب و ﭘﻠﺖ) ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮﺣﺮارت اﻓﺰاﯾشﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮراك ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﻣﯽﺷﻮد.

در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ 4 ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ و اﺛﺮ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ 8 ﺗﺎ 10 ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ. ﻏﺬاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارت اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺛﺮ ﺣﺮارت زاﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد.

در دوره روﺷﻨﺎﯾﯽ 16 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻃﯿﻮر ﺣﺪود %40 از ﻏﺬاي روزاﻧﻪ را در ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺒﺢ ﻣﺼﺮف ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ %30 از ﺟﯿﺮه ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ، ﮐﻞ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻃﯿـﻮر ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺳـﺎﻋﺎت ﺧﻨـﮏ روز ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و در ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﻋﺎت روز ﺑﺎ ﻏﻼت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آزادي ﻋﻤﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﺎز اﻧﺮژي روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻃﯿﻮر ﻧﺎﺷـﺘﺎ ﺑﻬﺘـﺮ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻄﺢ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارد.

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗ ﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯽ ﻃﯿﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺘﻮز و اﺳﯿﺪوز ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ، ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔـﻆ pH ﭘﺮﻧـﺪه ﻫﻨﮕـﺎم آﻟﮑـﺎﻟﻮز ﺗﻨﻔﺴـﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روﺷﻬﺎ ﺧﻮراك دﻫـﯽ ﻣﺮﻃـﻮب ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺧـﻮراك دﻫـﯽ ﻣﺮﻃـﻮب ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺼـﺮف ﻣـﺎده ﺧﺸﮏ (DM) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد درﻣﺮغ ﺗﺨـﻢ ﮔـﺬار ﻣـﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراك ﺣﺎوي %50 رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺼـﺮف ﻣـﺎده ﺧﺸـﮏ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑـﺎﻻ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮراك دﻫﯽ ﭘﻠﺖ روي ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺧـﻮراك، ﻣﺼـﺮف آب و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻃﯽ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ (ﻧﻮر دﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎوب، رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، EHC ، EFR)

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ (ﻧﻮر دﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎوب، رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، EHC ، EFR) ﻧﻮردﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎوب (1L:3D) ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻃﯽ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﺛﺮ رﻃﻮﺑﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي 28 درﺟﻪ و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي 30 درﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد. رﻃﻮﺑﺖ دﻣﺎي ﺑﺪن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪاي را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮزﯾﻊ دوﺑﺎره ﮔﺮﻣﺎ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت از ﺑﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺮون ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮارت در اواﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ (EHC) ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﯿﻮر را در دوران ﺑﻌﺪي ﭘﺮورش ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻃﯿﻮر ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ روش ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﺳﻦ 3 ﺗﺎ 5 روزﮔﯽ در درﺟﻪ c ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ (36) ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﻮراﮐﯽ زود ﻫﻨﮕﺎم اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ را روي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﻮراﮐﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان %60 در ﺳﻦ 4 ، 5 و 6 روزﮔﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ را در اواﺧﺮ دوره ﭘﺮورش ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﻮراﮐﯽ زود ﻫﻨﮕﺎم (EFR) ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮارت در اواﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ (EHC) اﻋﻤﺎل ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻃﯿﻮر ﺷﻮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از ژن ﮔـﺮدن ﻟﺨـﺖ و ژن ﻓﺮﻓـﺮي و ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار دادن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻬﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك، ﺗﻌﺎدل آب و اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺰ ﻣﻐﺬيﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨ ﻬﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه در زﻣﺎن ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗـﯽ ﻣـﻮﺛﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن ﺣـﺮارت در دوران اوﻟﯿـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﯾـﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺧﻮراﮐﯽ زود ﻫﻨﮕﺎم، ﯾﮏ روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ.

 

یکتا دام پرشین تولیدکننده انواع کنسانتره و مکمل های طیور، مکمل های دام و آبزیان با بهترین کیفیت، آماده پاسخگویی به شما عزیزان است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مکمل های دام و طیور، با کارشناسان یکتا دام تماس حاصل فرمایید.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها


مکمل معدنی دام
مکمل معدنی دام
کنسانتره مولتی مکس طیور
کنسانتره مولتی مکس طیور
پیش مخلوط مولتی مکس آبزیان
پیش مخلوط مولتی مکس آبزیان
پیش مخلوط مولتی مکس دام
پیش مخلوط مولتی مکس دام
مکمل معدنی طیور
مکمل معدنی طیور
مکمل معدنی آبزیان
مکمل معدنی آبزیان

برچسب ها


تبلیغات


USAUnknownIran