جیره نویسی تخصصی

جیره نویسی توسط متخصص ترین های دنیا برای مشتریان کار درست و دائمی

نمونه اختلاف امار های تولیدی

در این تصویر قدرت جیره نویسی ما به صورت امار ارائه شده توسط نرم افزار SAS رائه گردیده است

0
تعداد کلیک
دریافت جیره
پیشرفت 10%
USAUnknownIran